top of page

Často kladené otázky (pro Bc. program)

Jaké jsou podmínky přijetí?

Pro přijetí je potřeba splnit tyto podmínky

 

  • v termínu do 15. 3. 2024 podat přihlášku (eprihlaska.upol.cz) a zaplatit poplatek za přijímací řízení ve výši 790 Kč (nejlépe v e-přihlášce platební kartou)

  • absolvovaná střední škola (maturita) – úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení je třeba dodat na studijní oddělení poštou nebo osobně. Doložení vysokoškolského diplomu místo maturitního vysvědčení není možné

  • absolvovat přijímací zkoušku, která se skládá z motivačního dopisu a motivačního pohovoru

  • absolvovat zápis ke studiu

Jsou studenti programu řádnými studenty vysoké školy?

Ano. Studenti programu jsou řádnými studenty podle zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Ale: protože se nejedná o prezenční formu studia, stát za studenty neplatí zdravotní pojištění. Roli zde nehraje ani věk 26 let, ten pro studium v jiné než prezenční formě nemá žádný význam.

Bude vše skutečně probíhat on-line?

Ano. Všechny přednášky, semináře (webináře) i celé studium bude probíhat online. Některé webináře budou umožňovat hybridní účast – buď osobně na fakultě, nebo prostřednictvím online videokonference.

Co je to webinář a je účast na něm povinná?

Webinář (online seminář) je společná část výuky, kdy se vyučující a student setkávají ve výuce ve stejném čase. Setkání bude probíhat ve virtuální třídě (pomocí videokonference). Některé webináře budou hybridní, tzn. bude možná i fyzická účast studenta na výuce. Návštěva fakulty bude vždy dobrovolná.

Pro účast na webinářích platí stejná pravidla jako pro semináře u běžné výuky na vysoké škole. Studenti mají účast na nich zpravidla povinnou, ale téměř vždy je stanovena určitá míra povolené absence. Povinnost účastnit se seminářů i povolenou míru absence stanovují vyučující jednotlivých předmětů.

Bude webinář uložen pro pozdější zhlédnutí, pokud se nebudu moci účastnit?

Synchronní online přítomnost na webinářích je pro studium nepostradatelná. Přesto se snažíme webináře nahrát a uchovat pro případ, že by někdo z vážných důvodů nemohl být připojen synchronně.

Kdy bude probíhat on-line webinář – víkend nebo pracovní den?

Povinné webináře jsou realizovány v pracovní dny v podvečer. Dobrovolné a povinně volitelné webináře bývají i v sobotu.

Budou i zkoušky a SZZ on-line?

Běžné zkoušky budou probíhat pomocí online nástrojů (testy v internetové platformě, videokonferenční zkoušky), v případě zájmu studentů a možností vyučujícího i v budově fakulty.

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat v obou variantách – online i za fyzické účasti na fakultě. Způsob účasti bude domluven se studentem.

Jak bude probíhat obhajoba bakalářské práce či projektu?

V rámci programu nebude vypracovávána klasická bakalářská práce ani projekt. Ověření schopností a dovedností argumentovat a samostatně zpracovat teologické téma bude probíhat formou závěrečné disputace. Na začátku 3. ročníku si student zvolí své téma (stejně jako si volí téma bakalářské práce) a bude se celý rok pod vedením konzultanta připravovat na přednesení a obhajobu svých tezí a názorů ke zvolenému tématu. Závěrečná disputace bude součástí státních závěrečných zkoušek a každému studentovi bude určen oponent, který s ním za účasti celé komise, spolužáků i veřejnosti disputaci povede.

Je studium bezplatné?

Univerzita Palackého v Olomouci jakožto veřejná vysoká škola nestanovuje školné. Stanovuje však v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách poplatky spojené se studiem, mezi které spadá i poplatek za studium v nadstandardní době. Více informací za jakých podmínek se tento poplatek stanovuje naleznete zde.

Jaký je poplatek za delší studium?

Výše poplatku za studium v nadstandardní době (tzv. delší studium) je stanovena vnitřním předpisem UP, a to Statutem UP. Aktuálně činí 20 tis. Kč za každých započatých šest měsíců studia v nadstandardní době. Více informací naleznete ZDE.

Jaká je délka studia?

Standardní dobou studia v bakalářském studijním programu jsou 3 roky. Maximální dobou studia (nejdelší možnou) je 6 let. Student může v průběhu studia požádat o přerušení až na 2 semestry.

Mohu studium přerušit?

Ano. Za dobu studia můžete studium přerušit až na dva semestry (1 akademický rok).

 

Pro zájemce ze Slovenska

Jaké jsou podmínky pro studium zájemců ze Slovenska?

Zájemci ze Slovenska mají stejné podmínky, jako zájemci z Česka. Studium není limitováno věkem.

Existují poplatky za delší studium i pro neúspěšné studenty slovenských vysokých škol?

Ne. Studenti slovenských vysokých škol nejsou evidování v matrice studentů České republiky. Předchozí neúspěšná studia na Slovensku se proto nezapočítávají do doby studia a nevzniká díky nim povinnost platit poplatek za delší studium.

Pozor: poplatek za delší studium se samozřejmě vztahuje na Slováky, kteří neúspěšně studovali na vysoké škole v ČR.

bottom of page