top of page
UP_logo_CMTF_horizont_bila_cz.png
petr web.jpg
UP_logo_CMTF_horizont_bila_cz.png

Studujte
online teologii
v magisterském programu.

 Navazující magisterské studium z pohodlí domova a v češtině. 

GOD IS ONLINE
Teologie nyní také

Univerzita Palackého
nabízí od příštího akademického roku nový NMgr. program.

gabriela sarkandr_i_edited.jpg

Navazující magisterské studium teologie

Garantka programu 
doc. Gabriela Vlková  
odpovídá na otázky  

Jak vznikl navazující magisterský program?  

Již bakalářský online program teologie jsme otevírali s tím, že hodláme připravit i příslušný navazující magisterský program. To vše samozřejmě za předpokladu, že se online forma studia setká s kladným přijetím. A to se stalo. Ukázalo se, že distanční studium je mnohem „komfortnější“ než kombinované, protože šetří studentům peníze i čas. 

Bylo tedy celkem přirozené, že jsme se myšlenky na otevření navazujícího magisterského studia nevzdali, a jsme rádi, že se podařilo získat jeho schválení.  

 

 

Očekáváte o studium velký zájem? 

Očekáváme, že o navazující magisterský program bude dostatečný zájem, stejně jako tomu je u bakalářského studia. Naši studenti bakalářského programu mnohokrát zmínili, že se na navazující magisterské studium těší.  

 

Kolik zájemců plánujete do 1. ročníku přijmout?  

Shodli jsme se s kolegy na tom, že optimální zvládnutelný počet je 35. A s tím jsme také předkládali spis k akreditaci. 

 

 

Na co/koho se můžou posluchači těšit?  

Doufáme, že se studenti mohu těšit na kurzy připravené se stejnou péčí, jako ty bakalářské. Navíc už můžeme zužitkovat naše předchozí zkušenosti se zapojením různých hostujících odborníků. Při přípravě skladby studijního plánu jsme tedy měli na mysli dva cíle. Jednak aby studenti měli možnost znovu se potkat s vyučujícími, jejichž kurzy se v bakalářském programu setkaly s dobrým ohlasem, s kolegy, které si i pro jejich lidské kvality studenti oblíbili (to konstatuji na základě zpětné vazby, kterou jsme dostávali v evaluacích). Ale také jsme si od samého počátku přáli, aby studenti potkali i nové tváře. Tedy se zapojí další naši kolegové. Některé předměty budou dokonce vyučovány „týmově“, budou se na nich podílet externí tuzemští a zahraniční odborníci. 

 

Jak bude vypadat přijímací řízení?  

Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří dosáhli bakalářského či vyššího stupně vysokoškolského studia v ČR akreditovaném či nostrifikovaném teologickém programu.

 

Příjímací řízení je dvoukolové. 
1. kolo: Písemný test prověřující základní znalosti z teologie (zejména základní orientaci v biblické literatuře, v církevních dějinách, v religionistice, v patristice, v obecné liturgice a ve věrouce katolické církve týkající se christologie, trinitologie a eklesiologie), které jsou předpokladem pro studium v navazujících disciplínách magisterského studia. Část otázek je formulovaná v jednom ze tří pro teologii relevantních jazyků, z nichž si uchazeč volí (angličtina, němčina, italština). K postupu do 2. kola je nutné získat nadpoloviční počet bodů testu (tj. alespoň 25% z celkového počtu). 
2. kolo: Ústní pohovor, jehož předmětem je zpětná analýza výsledků prvního kola a předběžná představa uchazeče o jeho dalším studiu a možné specializaci (potažmo volbě tématu kvalifikační práce).

 

Těšíme se na nové studenty!

PŘÍPRAVA K LETU:)

KDO MŮŽE STUDOVAT?

Vysokoškolské studium je zdarma.

Pro studium NMgr. je třeba mít nejméně bakalářský titul z teologického programu.

 

Program NMgr. teologie online je zakončen magisterským titulem.

 

Délka studia - dva roky.

olomouc_edited.jpg

Pedagogové i studenti

z celého světa se setkávají online na Univerzitě Palackého

v Olomouci.

Videa

Teologie v novém prostředí

Ne všechny univerzity mají teologickou fakultu. Jen jediná česká univerzita má bakalářský i magisterský program teologie v čistě online formě. 

Na co se můžete těšit v navazujícím magisterském studiu?

Podívejte se, jak vypadají jednotlivé mikrolekce studia (níže je k dispozici jejich zmenšený náhled). Mezi tím, co na levé straně hovoří vyučující, v pravém okénku podporuje jeho výklad prezentace. Student si může zvolit, které okno je pro něj důležitější, sledovat a zvětšit si ho. Navíc si může procházet prezentaci nezávisle na výkladu. Když potom bude potřebovat výklad přímo k textu, ikonkou v prezentaci si výklad synchronizuje. Videa jsou krátká, aby měl student možnost témata procházet nezávisle na sobě a neztratil se.

V dějinách křesťanské spirituality se studenti seznámí s řadou osobností křesťanského světa.

Ukázka přednášky P. Edmunda Powera v angličtině

Michal Umlauf vás seznámí se sociální naukou církve.

Vybrané kapitoly z biblistiky vám představí řadu domácích i zahraničních hostů.

Kontakt
bottom of page